Skip available courses

Available courses

 • Cílem předmětu je vytvoření základního povědomí o informačních systémech používaných v krizovém řízení. V první části předmětu budou studenti seznámeni se základními komponenty infrastruktury informačních systémů, servery, datovými úložišti, pracovními stanicemi, databázovými systémy a jejich rolí v informačních systémech v krizovém řízení. V druhé části předmětu se studenti seznámí s vybranými softwarovými nástroji, které jsou určené pro podporu krizového řízení. Výuka bude probíhat ve specializované učebně - učebna krizového řízení a bezpečnosti.

  Self enrolment
 • Předmět seznamuje studenty s e-governmentem, jeho základy a principy v České republice, a to zejména vzhledem ve vztahu ke zdravotnictví.

  Self enrolment
 • Předmět prezentuje základní informace o specifických procesech implementace a provozní podpoře rozsáhlých informačních systémů v oblasti zdravotnictví. Proces implementace IS ve zdravotnictví je založen na aplikaci a popisu teorie řízení velkých projektů a aplikaci standardní implementační metodologie. V přednáškách jsou rovněž dokumentovány optimální postupy a zkušenosti s implementací rozsáhlých zdravotnických IS. Popis implementačních procesů je uveden metodologií dekompozice IS na specializované moduly a specifika jejich implementace. Je popsána a diskutována metodologie sestavení implementačního týmu a role jednotlivých klíčových členů týmu. Dále modelově rozebrán typický časový harmonogram implementace včetně forem, struktury a obsahu dokumentace procesu implementace. Logickou součástí je kalkulace nákladů procesu implementace, metodologie plánování implementace a popis a řízení rizik.

  Druhá část přednášek je zaměřena na podporu rozsáhlých IS a jejich uživatelů. V této části je prezentována typická struktura servisní smlouvy, specifikována práva a povinnosti dodavatele a zákazníka, pracovní postupy a časové odezvy dohledového centra a produktových odborníků. Studenti budou seznámeni s pracovními a logistickými interními postupy souvisejícími s provozem IS na straně zákazníka i dodavatele servisních služeb.

  Self enrolment
 • Studenti se seznámí s návrhem a možnostmi užití softwarové architektury klient-server, zejména v biomedicínských aplikacích.Třívrstvá softwarová architektura: porovnání s dalšími architekturami, význam a určení jednotlivých vrstev. Datová vrstva - relační databáze, uložení dat a jejich vazby, příkazy SQL, uložené procedury. Vrstva funkční logiky - mapování dat do objektového modelu, užití vlastností a metod, rozhraní vrstev. Prezentační vrstva - formuláře, prvky formulářů a jejich vazba na datové zdroje, kód v pozadí, události a jejich programové ošetřování, zobrazení ve webovém prohlížeči.Softwarové technologie (platforma ASP.NET): validace vstupních dat, navigace, zakládání rolí a oprávnění uživatelů, ověřování uživatelů, XML, LINQ, Web Parts, AJAX, Master Page, vícejazyčnost, příklady užití.Práce s vývojovými nástroji: MS Visual Studio a MS SQL Management Studio.Tvorba vlastní aplikace: Dle zadání vytvořit individuálně vlastní aplikaci z oblasti biomedicíny - návrh relačního datového modelu a odpovídajícího objektového modelu, použití jmenných konvencí, návrh formulářů, provázání formulářů s daty, vytvoření a užití dalších vrstev aplikace. Vytvoření rozhraní pro běžné uživatele, pro uživatele s oprávněním a pro správce aplikace - včetně dokumentace.

  Předmět současně poskytne studentům metodiku, jak se orientovat ve složitých softwarových systémech, jejichž zvládnutí je nad síly jednotlivce, a jak prostředků těchto systémů efektivně využívat k softwarové tvorbě

  Self enrolment
 • Otázka definice umělé inteligence. „Umělé“ systémy a „inteligence“ systémů. (Inteligentní) chování živých organizmů. Algoritmy umělé inteligence a jejich míra schopnosti napodobovat (inteligentní) chování živých organizmů. Předmět je zaměřen na metody, které jsou zmiňovány v souvislosti s umělou inteligencí, a jejich aplikace v medicíně. Detailně jsou probírány pojmy jako systém se zpětnou vazbou, stavový prostor a jeho prohledávání, matematická logika (zejména metoda rezoluce), rozpoznávání a klasifikace a dále takové globální pojmy jako je strojové učení, distribuovaná umělá inteligence, multiagentní systémy, evoluční výpočetní techniky a umělé neuronové sítě.

  Definice umělé inteligence. Systémy a modely, zpětná vazba, adaptace. Stav a stavový prostor, prohledávání stavového prostoru - informované metody (gradientní algoritmy, metoda větví a mezí, A*) a neinformované metody (prohledávání do hloubky a do šířky). Matematická logika (výroková a predikátová), dokazování tvrzení pomocí rezoluce. Rozpoznávání - příznakové a strukturální metody, klasifikace, kritérium minimální vzdálenosti a minimální chyby. Strojové učení, rozhodovací stromy. Znalostní a expertní systémy (diagnostické, plánovací, hybridní). Extrakce znalostí pro znalostní systémy. Distribuovaná umělá inteligence, multiagentní systémy (reaktivní, intencionální, sociální agenti), koordinace, kooperace, komunikace. Evoluční výpočetní techniky, genetické algoritmy, evoluční programování, genetické programování, gramatická evoluce. Neuronové sítě, klasifikátory, aproximátory, vícevrstvá peceptronová síť, metody učení a vybavování. Fuzzy systémy. Analýza, syntéza a zpracování řeči. Robotika.

  Self enrolment
 • Seznámení se základními principy obecných systémů úhrad zdravotní péče. Systém úhrady zdravotní péče v ČR. Legislativní podklady k úhradám zdravotní péče v ČR. Způsoby regulací úhrad péče. Metodika vykazování zdravotní péče. Podpůrné výpočetní systémy vykazování péče. Výkonová úhrada, paušální úhrada, kapitační platba, platba za diagnosu. Vykazování a úhrada zvlášť nákladných položek. Předepisování léčivých prostředků a pomůcek a jejich úhrada.Způsoby předávání dat do ZP. Revize vyúčtování zdravotní péče, revizní pracovníci ZP. Zdravotní pojišťovny v ČR. Systém regresních náhrad. Zdravotnická dokumentace.

  Self enrolment
 • Telemedicínské aplikace - definice WHO, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií. Organizace péče o zdraví. Komunikace ve zdravotnictví. Elektronický zdravotní záznam jako základ pro telemedicínu, nemocniční informační systémy, legislativní otázky vedení zdravotní dokumentace v elektronické formě. Informační technologie pro podporu sdílené péče o zdraví. Ochrana a standardizace dat ve zdravotnictví, bezpečnost. Elektronické karty ve zdravotnictví. Zpracování obrazové informace. Sítě a internet ve zdravotnictví. Počítačové sítě v medicíně, práce s internetem, základy TCP/IP, HTML, XML.

  Self enrolment
 • Posláním studijního předmětu Základy využití e-learningu je vybavit studenty základními poznatky z oblasti e-learningu a v návaznosti na získané znalosti rozvinout u studentů způsobilost navrhovat a vytvářet e-learningové materiály a kurzy a dále studenty vybavit způsobilostí pro studium odborné literatury a vedení odborné komunikace v této oblasti.

  Předmět Základy využití e-learningu seznámí studenty s historií a současností e-learningu, studenti získají znalosti o pedagogických aspektech e-learningu, o LMS systémech a o dalších nástrojích pro tvorbu e-learningových materiálů a o možnostech posuzování kvality e-learningu. Důraz bude kladen i na získání praktických dovedností pro tvorbu e-learningových materiálů a e-learningových kurzů.

  Self enrolment
 • Cílem předmětu je seznámit studenty se základy informačních technologií a jejich aplikace na oblast zdravotnictví. Poskytnut studentům základní znalosti o principech projektování a provozu zdravotnických informačních systémů. Vysvětlit pojmy o informace, přenosu dat a fungování počítačového příslušenství. Cvičení je zaměřeno na procvičení používání počítače, práci s informačním a kancelářským softwarem. Poskytnut praktické znalostí o projektování a popsání požadavků k informačním systémům s pozice zákazníka produktu.

  Self enrolment
 • Předmět je multioborový. V jeho první části se student seznámí vedle některých biologických pojmů se základy patologických stavů nutných k pochopení patologických pochodů a změn organizmu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Student tak získá komplexní pohled na danou problematiku.

  Self enrolment
 • Student je seznámen se základy problematiky jednotlivých klinických oborů, s nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsob na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence. Závěr bloku je věnován základům zdravotnického managementu.

  Self enrolment
 • Student je seznámen se základy problematiky jednotlivých klinických oborů, nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsob na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence.

  Self enrolment
 • Studenti budou seznámeni se základy předmětu obecná biologie. Budou probrány kapitoly týkající se buněčné a subbuněčné úrovně. Kapitoly budou směrovány k obecné biologii, organizaci živých soustav, organizaci a funkci buněk. Cytologie - prokaryotická buňka, eukaryotická buňka: biologické membrány a jejich funkce, iontové kanály, membránové organely, cytoskelet. Biochemie buňky. Molekulární a buněčná biologie buňky (genetická informace, transkripce, translace, postranslační úpravy). Buněčný cyklus a jeho regulace (mitóza, meióza). Diferenciace buněk. Apoptóza, nekróza. Základy genetiky, cytogenetiky, autozomální a gonosomální dědičnost. Základy imunogenetiky (imunodeficity primární a sekundární). Mutageneze, teratogeneze a karcinogeneze. Karyotyp. Chromosomální aberace (numerické a strukturní). Základy genetiky populací. Genetická prognosa a poradenství. Obecná ekologie. Dále dostanou základní informace o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů, vlivu fyzikálních sil na organizmus, fyzikální léčebné metody a fyziologickou podstatu účinku jednotlivých metod a zásady preskripce.

  Self enrolment
 • Seznamuje studenty s možnostmi uplatnění robotických principů v lékařství, tj. v medicíně a laboratorní technice. Popisuje kinematické řetězce robotů s ohledem na jejich použití. Vysvětluje jejich kinematickou analýzu a syntézu. Tedy vyšetřování vztahů mezi polohou, rychlostí a zrychlením jednotlivých kinematických dvojic vůči rámu řetězce. A také konání předepsaného pohybu (trajektorie) koncového bodu řetězce. Seznamuje s metodami vyšetřování dynamiky kinematických řetězců operačních a manipulačních paží. Především se jedná o nalezení takových silových účinků v pohonech kinematických dvojic, aby koncový bod řetězce konal požadovaný pohyb. Dále předmět vysvětluje nejčastěji používaná paradigmata řízení těchto paží. Především v souvislosti s úlohou inverzní kinematiky a inverzní dynamiky. Vzhledem k řízení jsou uvedeny nejčastěji používané senzory a pohony, tj. konstrukční provedení a funkce. Na závěr budou uvedeny konkrétní příklady uplatnění robotických principů v lékařství.

  Self enrolment
 • Jsou postupně probrány základní právní problémy použití IT (zejména ve zdravotní péči) spojené s bezpečností IT.  Kybernetická bezpečnost. GDPR. Trestní zákoník. Digirální podsis. eIDAS.E recept. Auiorský zákon.Datové schránky. 

  Self enrolment
 • Obsah předmětu: Architektura počítačových sítí („grafová“ struktura sítí (vrstvy IP, LAN a bezdrátová síť), vrstvy protokolů IP a OSI)., IP vrstva Internetu (graf sítě, spoje - metalické a optické, routery, metody směrování - IPv4, MPLS, jmenné služby - DNS a SIP technologie, multicasting, IPv6), lokální sítě (technologie Ethernetu - CSMA/CD, MAC adresace, architektura LAN - switches, algoritmy ARP, DHCP, multicasting), privátní IP sítě (firewall, architektura sítě a metody adresace, NAT), správa sítí a síťových prvků (SNMP, CMIP, RMON), Komunikační protokoly (UDP, TCP, SCTP), bezdrátové technologie (CSMA/CA - IEEE 802.11/WiFi, WiFi router, architektura sítě, Bluetooth), sensorové sítě (ZigBee protokol, ad-hoc architektura a protokoly), protokoly aplikací v sítích (protokoly Unix aplikací - ftp, http, xml),struktura aplikací v sítích (klient-server, databáze, clouds architektury),šifrovací metody a bezpečnost (symetrická a asymetrická šifra, výměna klíčů, hashovací funkce, digitální podpisy, certifikace),bezpečnostní protokoly (SSH, SSN, VPN), síťové systémy v medicíně, DICOM, medicínské informační systémy.

  Self enrolment
 • MS Outlook - ovládání, použití jako 'Personal Information Manager' a jako emailového klienta, nastavení a správa účtů, klient pro Exchange server, práce s jazykem 'Microsoft Visual Basic for Application (VBA)', model COM; MS Word - základy typografie, pokročilé formátování pomocí stylů, jednoduché DTP, hromadná korespondence, vytváření XML dokumentů, XSLT transformace, správa dokumentu více uživateli, makra; MS Excel - formátování buněk a celých sešitů, práce s funkcemi a rovnicemi, datová analýza, makra a interaktivní aplikace; MS Access - relační databáze a databáze v MS Accessu, založení nové databáze a tabulek, třídění a hledání dat, relace mezi tabulkami, použití 'Data Access Pages (DAP)', bezpečnost databáze; MS Project - zakládání projektů, úkoly, zdroje, sledování průběhu, revize úkolů, projektový server; MS Powerpoint - vytváření prezentací, práce s textem a objekty, grafika a multimédia, automatické, interaktivní a webové prezentace, makra; MS FrontPage, MS Publisher, MS Visio - seznámení se s funkčností a efektivním využitím; Vzájemná integrace aplikací balíku MS Office.

  Self enrolment
 • Předmět se zabývá způsoby a prostředky zpřístupnění IT technologie (web, psaní emailů, programování, atd.) zdravotně handicapovaným osobám, kterým je vzhledem k jejich postižení klasický způsob odepřen (pomocí klávesnice, myši apod). Součástí předmětu jsou popisy různých možností řešení rozhraní člověk-stroj, které zdravotní handicap stírají. Metodologie návrhu rozhraní člověk stroj dle postižení, návrh software a hardware rozhraní využívající jako řídící veličinu vhodné projevy lidského těla, nahrazující projevy, které jsou vzhledem k postižení nedostupné. Využití embeded systémů, jejich programování a využití včetně senzorů a aktuátorů pro konstrukci rozhraní, zpřístupňující IT technologie nebo ovládání a řízení podpůrných systémů pro postižené, např. řízení pohybu invalidního vozíku, ovládání polohovatelného lůžka, ovládání myši u PC bez použití rukou, ovládání externí ruky u invalidního vozíku atd.

  Self enrolment
 • Principy činnosti databází, metodika návrhu relačního datového modelu a objektového datového modelu. Realizace databázového systému prostřednictvím standardu SQL92 a skriptovacího jazyka PHP v relační databázi MySQL. Realizace databázového systému prostřednictvím standardu SQL92 a skriptovacího jazyka VB v postrelační databázi CACHÉ. Transakční zpracování dat. Architektura klient - server a distribuované databázové systémy. Ve cvičeních budou procvičeny oba přístupy relační a objektový, které databáze CACHÉ podporuje při vytváření aplikací nad daty z NIS.

  Self enrolment
 • Předmět je zaměřen na základní principy ochrany dat jak při jejich přenosu, tak při jejich zpracování, (např. uchování, mazání , archivování). Předmět se kromě nezbytného uvedení do problematiky bezpečnosti dat zabývá kryptografickými algoritmy a jejich aplikacemi. Jsou uvedeny jak symetrické kryptografické systémy, tak také asymetrické kryptografické systémy. Dále jsou probrány problémy v bezpečnosti lokálních sítí a zabezpečení komunikace. K problematice patří i přehled o zabezpečení firmy a normy certifikace v této oblasti.

  Self enrolment
 • Studenti na základě přednášek a cvičení mají osvojit znalosti novinářské práce v tisku, rozhlase, televizi, elektronických médiích a orientovat se v profesních problémech, včetně problémů etických a v základních žurnalistických tématech. Součástí předmětu jsou následující tematické okruhy: I. Základy teorie masové komunikace, II. Typy médií a jejich specifika, III. Základy žurnalistické tvorby, IV. Internet jako prostředek masové komunikace.

  Self enrolment
 • Seznámení s moderními programovými prostředky v prostředí MS Windows a GNU/Linux - kancelářské aplikace, zpracování a vizualizace experimentálních dat, grafická prezentace, komunikace a využití informačních služeb sítě Internet. Vybraná témata předmětu jsou sladěna se sylabem mezinárodně uznávaného konceptu testování počítačových znalostí a dovedností ECDL (European Computer Driving Licence). Část studijních materiálů je připravena též v elektronické podobě a studenti mohou průběžně využívat metodu blended e-learning.

  Self enrolment
 • S rostoucím množstvím dat roste i význam bioinformatiky, která sbírá, archivuje a především analyzuje a pokouší se nalézt smysl a cenné informace v nekontrolovaně rostoucím moři dat. Bioinformatika je jedním z nejdynamyčtěji se rozvíjejících biomedicínských oborů a znalost alespoň základních bioinformatických databází, metod a algoritmů se pomalu stává nezbytnou pro kohokoliv s vážným zájmem o biomedicínský výzkum či biotechnologické aplikace.

  Self enrolment
 • Přehled z oblasti obecné a komunální hygieny prostředí. Především hygienické požadavky pracovního prostředí pro vybrané fyzikální a chemické složky. Obecná a komunální hygiena: Vývoj hygieny. Základní ustanovení o hygienických složkách a jejich organizace. Hygiena ovzduší, půdy, vody a hygiena sídelných útvarů. Hygienické požadavky na pracovní prostředí: Hygiena práce. Fyzikální faktory v pracovním prostředí, teplota a vlhkost. Podmínky pracovišť (větrání a klimatizace, výměna vzduchu, vytápění). Osvětlení; Vizuální pohoda. Teplo; Tepelná pohoda. Opatření proti hluku: Opatření proti vibracím. Účinky hluku na lidský organizmus. Chemické škodliviny a aerosoly v pracovním prostředí. Bezpečnost pracovního prostředí. Hygiena odpadů a jejich odstraňování: Odpadní vody, tuhé odpady, hygiena vody. Ochrana zdraví lidí a bezpečnost a ochrana zdraví lidí při práci. Riziková pracoviště. Nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky. Orgány ochrany veřejného zdraví, státní zdravotní dozor. Legislativa, úloha státní správy, sankce, správní řízení a opatření při mimořádných událostech.

  Epidemiologie: Vznik a šíření infekčních onemocnění, tj. nákaz bakteriálního, virového a parazitárního původu. Patogenezí jimi vyvolaných onemocnění, přehled původců těchto nákaz. Přehled příčin vzniku a šíření neinfekčních onemocnění, zvláště pak civilizačních chorob. Kolektivní imunita, vnímavost a rezistence. Aktivní imunizace (princip, využití v současné praxi). Pasivní imunizace, očkovací látky. Bezpečnost očkovacích látek, reakce po očkování, kontraindikace očkování. Strategie očkovacích programů. Epidemiologická opatření zaměřená na eliminaci zdroje. Epidemiologická opatření zaměřená na přerušení přenosu. Základy hodnocení zdravotních rizik. Metody a postupy epidemiologického šetření.

  Self enrolment
 • Předmět zahrnuje základy z oborů teoretické medicíny, jako je anatomie,bioetika a lékařská etika, biochemie, biostatistika, demografie, farmakologie, fyziologie, lékařská chemie, lékařská biofyzika, lékařská geografie, mikrobiologie, patologická fyziologie, lékařská informatika, patologie. Cílem první části předmětu je seznámit studenta s odbornou terminologií v oblasti teoretické medicíny a základní znalostí systematické a topografické anatomie orgánů a orgánových systémů.

  Self enrolment
 • Historie výpočetní techniky, základní struktura počítače (procesor, paměť, sběrnice, periferní zařízení). Desktop, server, notebook, pocket PC. Motherboard - blokové schéma, Northbridge a Southbridge, popis sběrnic a rozhraní (ISA, PCI, PCI Express, IDE, ATA, SCSI), komunikace procesoru a pamětí, BIOS, autotest. Vstupní a výstupní zařízení - diskové a disketové jednotky, struktura ukládání dat, zavádění systému. CD a DVD, zobrazovací zařízení, klávesnice, myš, zvuková karta, univerzální vstupně-výstupní porty, síťové karty, modemy, UPS, tiskárny, skenery, multimediální zařízení a doplňky, velkokapacitní paměťové jednotky. Paměťové karty a čtečky, Rozhraní PCMCIA, CF a Secure Digital. Pojem „operační systém“ (OS), jeho význam a určení, typy OS. Instrukční soubor, typy instrukcí, způsoby adresování. Assembler a vyšší programovací jazyky. Překlad a interpretace. Správa paměti v OS. Výkonové a funkční testy PC. Pocket PC - mobilní platforma pro snímání, vyhodnocování i přenos dat. Bezdrátové komunikační protokoly a rozhraní - IrDA, Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS. Počítačové sítě - historie, LAN a WAN, klíčová slova. Vrstvový referenční model OSI. Základní technické prostředky LAN (Ethernet a jeho praktická realizace). Internet - historie, myšlenka, základní klíčová slova, prohlížeče, používané standardy a jazyky. Úvod do architektury TCP/IP. Protokoly a adresování, propojování lokálních sítí, brány a směrovače, principy směrování v Internetu. Pojem „server“, architektura klient-server, nejčastěji používané protokoly síťové architektury TCP/IP: HTTP, FTP, TELNET, DHCP, ? Telemedicína (telematika pro zdravotnictví) - definice WHO, obsah - vlastní telemedicína, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií.

  Self enrolment
 • Pojem algoritmus, způsoby zápisu algoritmů, základní řídicí a datové struktury. Proměnné, identifikátory, datové typy. Přiřazovací příkaz, podmíněný příkaz, větvení, cykly. Aritmetické a logické operace. Číslicová reprezentace datových typů, číselné soustavy. Rekurzivní a iterační postupy, posuzování kvality algoritmu, abstraktní datové typy (zásobník, fronta, seznam, množina, strom). Metody třídění a vyhledávání dat. Přehled základních numerických algoritmů - numerická derivace a integrace, metody lineární algebry, interpolace a aproximace funkcí, řešení rovnic iteračními metodami, metoda nejmenších čtverců. Ideový úvod do zpracování biomedicínckých dat z pohledu programátora, algoritmus FFT. Stručný úvod do strukturovaného programování v jazyce C a C++; integrované vývojové prostředí, stavební prvky programu, struktura jednoduchých programů, princip tvorby uživatelských funkcí, princip práce se soubory, přidělování paměti. Základy tvorby grafického uživatelského rozhraní. Úvod do objektově orientovaného programování v C++. Ladění programů. Základní principy softwarového inženýrství.

  Self enrolment
 • Cílem předmětu je uceleně vyložit studentům filozofii, navrhování a implementace informačních systémů ve zdravotnictví včetně praktických aspektů. Přednášky jsou zaměřeny na definici a objasnění jednotlivých podoborů medicínské informatiky, vazby informačních systémů na organizaci zdravotnictví, úhrady a controling, definice uživatelů IS a jejich role. Předmět zahrnuje nezbytný přehled informačních technologií a technických a SW prostředků pro budování IS. Pozornost je dále věnována principům kódování a interpretace medicínských dat, datovým standardům a komunikacím. Jsou rozebrány jednotlivé typy a vlastnosti klinických, komplementárních, nemocničních, regionálních a managerských zdravotnických a medicínských IS. Předmět dává dále zevrubnou informaci o metodologii vývoje, implementace a podpory rozsáhlých informačních systémů ve zdravotnictví.
  Self enrolment
 • Komunikace klient-server a protokol HTTP, standardy používané při
  tvorbě webových aplikací (HTML, XHTML, XML, CSS, javascript), prostředky
  pro tvorbu webových aplikací, úvod do databázových systémů a jejich
  vazba na webové aplikace, webové servery, moderní přístupy ke tvorbě
  webových aplikací (použitelnost, přístupnost, konvence v designu
  webových aplikací), vývojové nástroje, metodika návrhu webové aplikace a jeho realizace, webové hypermediální systémy, publikační a e-learningové
  systémy na webu, návrh medicínských informačních systémů pro prostředí
  webu.

  Self enrolment
 • Základy objektového programování - zapouzdření, dědičnost, polymorfismus. Architektura .NET - .NET framework, modul CLR, IL , garbage collector, aplikační domény, jmenné prostory. Překlad programu. Základy jazyka C# - předdefinované typy, práce s proměnnými, řízení běhu programu. Práce s řetězci a znaky. Výčty, pole a použití jmenných prostorů. Objektové programování v C# (konstruktory, zapouzdření, polymorfismus, virtuální metody, dědičnost, zastiňování metod). Doporučené zásady v objektovém programování. Struktury. Události, windows forms , windows presentation forms a tvorba GUI. Genericity, seznamy a slovníky. Chyby a výjimky.Práce se soubory a XML. Delegáty, lambda výrazy a LINQ. Databáze a C# - Entity Framework. Sestavení a nasazení aplikace.

  Self enrolment
 • Typy projektů. Etapy návrhu projektu. Specifické požadavky jednotlivých typů projektů. Dokumentace projektu. Management, organizace a koordinování projektu. Plánování a řízení realizace projektu. Prezentace projektu. Týmový management projektu. Projekt a jeho vedení. Projektové řízení a jeho zákonitosti. Stanovení týmových typů. Vedení pracovních porad. Motivace. Komunikace v týmu a mezi vedoucími a podřízenými. Systém grantových agentur v tuzemsku. Možnosti získání projektu v zahraničí. Bakalářská práce jako projekt. Možnosti využití SW produktů pro návrh a management projektu.

  Self enrolment
 • Historie operačních systémů, generace, definice, úloha, základní vlastnosti a rozdělení. Vysvětlení základních pojmů, nejčastěji používané nástroje. Architektura operačních systémů. Základní model, přenositelnost, symetrický multiprocesing, škálovatelnost, klientské a serverové verze. Výkonná část, jádro, ovladače zařízení, procesy systému. Mechanismy systému a správy, přerušení, systémové služby, spouštění a vypínání operačního systému. Procesy, vlákna a úlohy. Datové struktury, proměnné jádra, vlákna a jejich plánování, priority. V/V systém. Správce, ovladače zařízení a jejich struktura, zpracování vstupu a výstupu, instalace ovladače, správce napájení. Správa úložišť, diskové ovladače, organizace svazků, virtuální disk. Správa paměti a mezipaměti. Virtuální paměť, stránkování, segmentace. Souborové systémy, formáty, architektura ovladače, obnova a bezpečnost, šifrování. Síťová architektura, model ISO/OSI, síťové komponenty a rozhraní. Konfigurace TCP/IP a dalších protokolů, vytváření síťových připojení. Firewall, řešení potíží s připojením. Vytváření virtuálních sítí, směrování a vzdálený přístup. Konfigurace serveru a jeho služeb. Registr MS Windows, účel, struktura, správa systému a aplikací. Editor registru, vyhledávání, konfigurace, nasazení a zálohování. Zabezpečení operačního systému, kontrola přístupu, zabezpečení jádra, systémových služeb, správa uživatelských účtů, reakce na bezpečnostní události, havárie operačního systému.

  Self enrolment
 • Předmět obsahuje základní tématické okruhy medicíny, které jsou prezentovány na internetových stránkách v podobě zdravotnických portálů. Pro studenta je nezbytné především seznámení s danou oblastí, která často pokrývá několik lékařských oborů a na které přitom není prostor v podobě součásti předmětů Základy teoretické medicíny, Základy preklinické medicíny a Základy klinických oborů. Jedná se přitom o tématiky , které pokrývají větší část webových zdravotnických informací zejména pro pacienty a širší veřejnost. Z tohoto hlediska budou do výuky zahrnuty především základní informace o těchto oborech včetně aspektů osvětových. U některých oborů (kupř. farmacie, stomatologie) je aktuální i seznámení se současným stavem jejich informatizace, u dalších pak se specifickými problémy spojenými se sdílením informací interaktivní formou v diskuzních fórech a elektronických konferencích pro danou oblast. Součástí tématiky budou dále otázky uplatnění komerčních informací a jejich možného negativního dopadu, kupř. u alternativní medicíny.

  Dále se zaměřuje na představení oboru Biomedicínské informatiky a její koncepční vymezení.

  Self enrolment
 • Bibliografické zdroje: primární informační prameny, struktura odborného sdělení, sekundární informační prameny, bibliografické databáze.Zdravotnické databáze a registry: databáze obrazové a farmakologické, národní zdravotnické registry - účel, legislativa, zadávání dat, přístupnost výstupů, formy vytěžování dat.Internetové zdroje:typy internetových zdrojů ve zdravotnictví, vyhledávací internetové služby , strategie a taktika vyhledávání na internetu.Evaluované informační zdroje: Medicína prokázaných faktů, Organizace Cochrane, EBM databáze, interpretace metaanalýz, doporučené klinické postupy.Kvalita bibliografické informace: Impact factor, databáze SCI, přesnost, úplnost a efektivita vyhledávání informace v databázíchKvalita internetové informace: navštěvovanost, citovanost, kritéria kvality webové prezentace, mezinárodní evaluační standardy .Informační zdroje pro veřejnost: posuzování věrohodnosti zdrojů,sociologické aspekty optimality informací, zdroje s interaktivní formou komunikace.

  Self enrolment
 • Přehled základních datových struktur a jejich použití. Specifikace abstraktních datových typů (ADT). Specifikace a implementace ADT: seznamy, zásobník, fronta, množina, pole, vyhledávací tabulka, graf, binární strom. Dynamické datové struktury a operace s nimi (efektivní vyhledávání, třídění, ukládání datových struktur atd.). Reprezentace datových struktur, strategie pro volbu vhodné datové struktury.

  Self enrolment
 • Logický systém, logický obvod, logická funkce. Boolova algebra. Reprezentace (modely) logických funkcí: výraz/formule, tabulka, blokové, logické a funkční schéma, graf. Kombinační a sekvenční logické sítě. Minimalizace výrazů pro kombinační logické sítě s jedním a více výstupy. Normované (normalizované) výrazy: součtová (disjunktní) forma, součinová (konjunktní) forma. Minimalizační postupy založené na využití obratů z Boolovy algebry ve výrazech, v logické mapě - Karnaughovy mapy.

  Kombinační logické členy, obvody a bloky. Návrh kombinačních logických s logickými členy a obvody NOT, AND, OR, NAND, NOR. Návrh logických sítí s logickými obvody s omezeným počtem vstupů.

  Predikátová logika (PL): jazyk, termy, formule, substituce a základní syntaktické pojmy; sémantika: struktury pro predikátovou logiku, ohodnoceni, ohodnoceni termu a formuli. Axiomaticky systém PL: axiomy, odvozovací pravidla, pojem důkazu, veta o dedukci.

  Self enrolment

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 Today Monday, 25 January 25 26 27 28 29 30
31       
Skip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None